.

תקנון השירות שלנו

ברוכים הבאים לאומץ לחיות את החלומות שלך בע"מ

תנאי התקשרות לכל המסלולים

תשלומים:

1. במעמד הרישום ישולמו דמי הרשמה, 10% מסכום העסקה .דמי ההרשמה הנם עבור הבטחת מקום הנרשם/ת בקורס והם לא יוחזרו.

2. ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד או בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורסמו על ידי האומץ לחיות את החלומות שלך.

3. בכל מקרה של פיגור בתשלום ו/או צ'קים ללא כיסוי יחויב הנרשם בתשלום ריבית פיגורים + הוצאות בנקאיות + תוספת 250 ₪ בגין דמי טיפול.

4. אם אשלם שכר לימוד ותשלומים אחרים בכרטיס אשראי, אני מתחייב/ת להודיע להאומץ לחיות את החלומות שלך על כל שינוי במספרו של כרטיס האשראי או על ביטולו. אם אשתמש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
ביטול הלימודים:

5. ביטול ההרשמה ע"י הנרשם תוך 14 ימי עסקים מיום חתימתו על הסכם זה או מיום חתימתו על טופס ההרשמה , לפי המוקדם מביניהם, תזכה את הנרשם בקבלת החזר בגין מלוא שכר הלימוד ששילם עד אותה העת, ככל ששילם, בניכוי דמי הרישום ודמי הביטול בסך של 5% משכר הלימוד או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. ככל שהעסקה בוצעה בכרטיס אשראי וחברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי חייבה את החברה בתשלום כלשהו בגין ביטול העסקה, תנוכה גם עלות הביטול מסך ההחזר לנרשם.

6. הזכאות להחזר כפופה לכך שהנרשם לא עשה שימוש עד לאותו המועד בחומר העיוני של הקורס שהנו בבחינת "חומר בר העתקה" כהגדרתו בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010

7.בהודעת הדוא"ל שנשלחה ביחד עם מסמך זה מופיע קישור לכלל החומר הלימודי של הקורס. מובהר כי כניסה באמצעות הקישור ועיון בחומר הלימודים מאיינים את אפשרות לקבלת החזר כספי במקרה של ביטול.

8. פרט לנסיבות חריגות ביותר שיקבלו אישור מיוחד על ידי הנהלת האומץ לחיות את החלומות שלך, בהתאם לשיקול דעתה בלבד, הפסקת השתתפות הנרשם בלימודים, לאחר פתיחת הקורס, אינה פוטרת אותו מתשלום שכר הלימוד עבור הקורס כולו.

9. במקרה של ביטול ההרשמה ע"י הנרשם לאחר 14 יום ממועד חתימתו על הסכם זה או מיום חתימתו על טופס ההרשמה, לפי המוקדם מביניהם ועד לשבועיים לפני מועד פתיחת הקורס לא יוענק החזר כספי , אך סכום זה ישמר לזכותו של הנרשם למשך שנה אחת (12 חודשים) מיום ההרשמה לשם רישום לאותו הקורס במןעד חליפי.

10. לנרשם תינתן הזכות לשמור את מלוא שכ"ל, ובלבד שהצהיר על ויתור הזכות לקבלת ההחזר החלקי, וכל זאת למשך 18 חודשים מיום ביטול ההרשמה.

11. במקרה של ביטול הלימודים מצד האומץ לחיות את החלומות שלך, יחולו ההוראות הבאות: א .בוטל הקורס טרם פתיחתו, יהיה הנרשם רשאי, לפי בחירתו, לקבל חזרה את שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששילם עבור אותו קורס או לבקש ששכר הלימוד ששילם ייזקף לזכותו על חשבון שכר הלימוד עבור השתתפות בקורס במועד חלופי למשך 12 חודשים. ב.הופסק הקורס במהלכו, תשיב האומץ לחיות את החלומות שלך לנרשם את החלק היחסי של שכר הלימוד.הקורס מצולם:

12. האומץ לחיות את החלומות שלך מצלמת את הקורסים לצרכי לימוד והטמעה לצורך שימושם האישי של תלמידיה. בנוסף האומץ לחיות את החלומות שלך עושה שימוש בתמונות וצילומים מהקורסים במסגרת פעילויות שיווק שונות. יובהר בזאת כי החברה מבינה את רגישות התכנים שמשותפים בקורסים ושומרת על כבודם של לקוחותיה. בהרשמתך את/ה מביע/ה את הסכמתך לשימוש בתמונות ובסרטונים שיצולמו בקורס בהשתתפותך לצרכים אלו, ו/או לצרכים אחרים, כפי שתמצא האומץ לחיות את החלומות שלך לנכון, ללא הגבלה וללא תמורה כלשהי וזאת ללא יוצא מן הכלל.

אופן השימוש בשם, בסמלים ובמותג:

13. הקורס ו/או ההסכמה אינם מקנים רשות לעשות שימוש כלשהו בשם: האומץ לחיות את החלומות שלך ו/או במותגים שלהם. בחתימתו על מסמך זה ובביצוע התשלום בגין תמורת הקורס, מצהיר הנרשם כי גם לאחר קבלת ההסמכה לא יעשה כל שימוש בסמלים ובמותגים הללו ללא אישור מוקדם וכתוב מצדה של האומץ לחיות את החלומות שלך לכל פרסום באופן פרטני ומראש.

14. אין ברישום לקורס ו/ואו בהשלמתו וקבלת ההסמכה משום הענקת זכות כלשהי בסמלים של האומץ לחיות את החלומות שלך.

15. הנרשם מסכים שלא להשתמש בסמלי האומץ לחיות את החלומות שלך בצורה המכוונת להציג את עצמה כבעלים של סמל כלשהו מסמלים אלה. הנרשם מכיר בכך שסמלי האומץ לחיות את החלומות שלך הם רכושה הבלעדי של האומץ לחיות את החלומות שלך ובבעלותה הבלעדית והוא מוותר מראש, מאופן מוחלט וללא יוצא מן הכלל על כל טענה לפיה פעולותיו תרמו ו/או הוסיפו לערכם של הסמלים ו/או המותג.

16. האומץ לחיות את החלומות שלך שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות את הסמלים והמותגים שלה מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והנרשם מתחייב לנהוג בהתאם לדרישות האומץ לחיות את החלומות שלך בקשר לכך.


הוראות כלליות:

17. הנרשם/מת קרא את כלל החומר הפרסומי באינטרנט אודות הקורס, הוא מודע לסוג הקורס, למאפייניו ולחומר שמועבר במסגרתו וכי ניתנה לו האפשרות לשאול כל שאלה ולברר כל סוגייה שיש בה כדי להשפיע על רצונו להשתתף בקורס ולשלם בעבורו את התמורה המוסכמת.

18. האומץ לחיות את החלומות שלך תשתדל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה, אולם שמורה לה הזכות לשנותה, לפי שיקול דעתה לרבות מועדים, ימים ושעות הלימוד.

19. פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי האומץ לחיות את החלומות שלך

20. הנרשם מתחייב/ת לקיים את נוהלי האומץ לחיות את החלומות שלך ואת תקנותיה, לרבות אלה שייקבעו במשך זמן הקורס, גם אם יהיו בהם שינויים מעת לעת

21. הנרשם מסכים/מה ומאשר/ת בזאת להאומץ לחיות את החלומות שלך לעשות שימוש פנימי במידע אודותיי, המצוי או יהיה מצוי במאגרי המידע אצלכם, במסגרת פעילותה השוטפת ו/או לצורך פעילות חברתית הנערכת במסגרתה.

22. הנרשם/מת מסכים/מה ומאשר/ת, כי מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שלי מהווה הרשאה להאומץ לחיות את החלומות שלך להעביר לי בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים הודעות ומידע בכל הנוגע ללימודים ולפעילותה של האומץ לחיות את החלומות שלך.

23. הנרשם/מת מאשר/ת, מסכים/מה ומצהיר/ה שלא אשתמש במספרי הטלפון ו/או בכתובות דואר אלקטרוני ו/או בכל כתובת אחרת, שיימסרו לי על ידי האומץ לחיות את החלומות שלך, אלא אך ורק לצורכי הלימודים במסגרתה.

24. הקורס אינו מהווה תחליף לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. ככל שהנרשם נמצא בתהליך טיפול שכזה, עליו להיוועץ ברופא המטפל טרם תחילת הקורס.

25. כלל החומר המועבר בקורס, שיטות ההנחייה המתורגלות בו והחומר העיוני המועבר במסגרתו, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הנם בבחינת רכושה הבלעדי של האומץ לחיות את החלומות שלך. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ו/או לתרגם כל מידע הקשור לקורס, כולו או חלקו, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, בין על-ידי המשתתף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך או אמצעי אחר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהגב' מיטל פריברג בלבד.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.